آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل وزرارت صنعت در خرداد ماه، در گروه خودروهای سواری نشان می دهد دو خودرو پنج ستاره کیفی، ۱۰ خودرو چهار ستاره کیفی، ۲۰ خودرو سه ستاره کیفی و شش خودرو دو ستاره کیفی را کسب کرده اند. آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل وزرارت صنعت در خرداد ماه، در گروه خودروهای سواری نشان می دهد دو خودرو پنج ستاره کیفی، ۱۰ خودرو چهار ستاره کیفی، ۲۰ خودرو سه ستاره کیفی و شش خودرو دو ستاره کیفی را کسب کرده اند. آخرین ارزیابی های صورت گرفته از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل وزرارت صنعت در خرداد ماه، در گروه خودروهای سواری نشان می دهد دو خودرو پنج ستاره کیفی، ۱۰ خودرو چهار ستاره کیفی، ۲۰ خودرو سه ستاره کیفی و شش خودرو دو ستاره کیفی را کسب کرده اند.